Energieprestaties van bedrijven en gebouwen in Nederland in beweging

De laatste tijd zijn er in Nederland veel wetswijzigingen aangekondigd of in werking getreden met betrekking tot energieprestaties van bedrijven en gebouwen. Sommige van deze wijzigingen zijn vergaand en vergen mogelijk forse investeringen.

Richtlijn (EU) 2018/844

Deze richtlijn is een wijziging van de Richtlijn 2010/31/EUbetreffende de energieprestatie van gebouwen en Richtlijn 2012/27/EUbetreffende energie-efficiëntie. Meest opmerkelijke in deze richtlijn is de verplichting om bij nieuwe niet voor bewoning bestemde gebouwen en niet voor bewoning bestemde gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan met meer dan 10 parkeerplaatsen in minimaal 1 oplaadpunt voor elektrische auto’s te voorzien en bij één op de vijf parkeerplaatsen alvast bekabeling aan te brengen. Of met de voorschriften uit de richtlijn een bepaald doel verwezenlijkt wordt is maar de vraag:

  1. het aantal volledig elektrische auto’s zal gezien het voor 2019 aangekondigde aanbod sterk gaan stijgen. Door de grote accucapaciteit is het noodzakelijk dat een auto langere tijd aan een laadpaal is gekoppeld, vaak een volledige werkdag. Eén laadpaal per parkeerterrein van meer dan 10 parkeerplaatsen is dan ook een twijfelachtige eis. Zelfs de voorziening van kabels kan aan de magere kant zijn.
  2. de richtlijn geeft veel vrijheid om te “knippen”. Als men wil voorkomen dat een elektrische infrastructuur voor laadpunten moet worden aangebracht kan dit eenvoudig door bijvoorbeeld tijdens een renovatie van het gebouw de parkeerplaats niet opnieuw aan te leggen.

De richtlijn moet op 10 maart 2020 in de Nederlandse wetgeving zijn verwerkt.

Kantoren van energielabel C in 2023 naar energielabel A in 2030

De label C-verplichting geldt vanaf 1 januari 2023 voor kantoorgebouwen en is vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Zowel een afzonderlijk gebouw als een onderdeel van een groter gebouw kan aangemerkt worden als een kantoorgebouw zolang sprake is van een gebouw of gedeelte van een gebouw met alleen één of meer kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan (bijvoorbeeld een kantine). Een kantoorgebouw op het terrein van een chemisch bedrijf met een vloeroppervlakte van 100 m2 valt dus ook onder deze regel. Ook geldt de labelplicht als het kantoor onderdeel uitmaakt van een MJA-bedrijf (of vergelijkbaar) waarbij besparingen/maatregelen aan op het terrein aanwezig zijnde kantoorgebouwenonderdeel vormen van het EEP.

Kantooreigenaren mogen volstaan met het treffen van maatregelen met een terugverdientijd tot en met 10 jaar, wanneer de maatregelen die nodig zijn voor de label C-verplichting een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar, dit om onevenredige kosten te voorkomen.

Bij huur van een pand is het mogelijk dat de huurder opdraait voor de kosten van de aanpassing, dit is afhankelijk van hetgeen is opgenomen in het huurcontract. 

De consequenties voor het niet voldoen aan de label C- eis zijn zwaar: de wijziging van het Bouwbesluit 2012 heeft tot gevolg dat het vanaf 1 januari 2023 verboden is om een kantoorgebouw in gebruik te nemen danwel te gebruikenzonder minimaal energielabel C.

Bij het al dan niet verduurzamen van een kantoorpand moet goed naar de toekomst worden gekeken, de volgende labelstap is al in 2030. Dan moeten alle kantoren over een energielabel A beschikken. Kortom: waarom niet direct naar een energielabel A?