omgevings
management

Onder omgevingsmanagement vallen onderwerpen als gebiedsontwikkelingen, vergunningen en bestemmingsplannen. Het web van regels en verplichtingen kan soms moeilijk te doorgronden zijn. DKC begeleidt het gehele proces, zodat jouw plannen zonder zorgen uitgevoerd kunnen worden.

management van start tot finish

Gebiedsontwikkeling is vandaag de dag een complexe aangelegenheid. Niet in het minst door de veelheid aan regels, maar in het bijzonder ook door de vele belanghebbenden in het proces van aanvraag tot uitvoering. Wij verplaatsen ons daarom in zowel de opdrachtgever als de stakeholders waarbij het uiteindelijke doel van de opdrachtgever altijd voor ogen gehouden wordt. Wij staan voor duurzame ontwikkelingen, niet alleen op het gebied van milieu, maar ook op het sociale vlak.

Ruimtelijke ontwikkeling bestaat in de optiek van DKC uit een totaalpakket. Wij helpen daarom van het eerste initiatief tot de realisatie bij het realiseren van jouw plannen. Hiervoor bieden we diverse diensten aan die complementair aan elkaar zijn. Wij verzorgen dus niet alleen het wijzigingen van het bestemmingsplan voor je project, maar ook de daarbij benodigde onderzoeken, omgevingsvergunning en watervergunning.

bestemmingsplan

Het wijzigen van een bestemmingsplan is een ingewikkeld proces met vele belanghebbenden. Zelfs de moeilijkste trajecten zijn bij DKC in goede handen. Wij begeleiden het proces en laten de inhoud over aan vakspecialisten waar we al jaren mee samenwerken.

omgevings
vergunning

Een logisch vervolg op het verkrijgen van de bestemming zijn de diverse onderdelen van de omgevingsvergunning. Je wilt immers je plannen realiseren. Een omgevingsvergunning is een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk of een vergunning voor bedrijfsactiviteiten die mogelijke hinder voor mens en milieu zullen veroorzaken. In de meeste gevallen dient de aanvraag voor zowel het milieu- als bouwgedeelte gelijktijdig ingediend te worden. Vooroverleg met alle betrokken partijen is daarbij van essentieel belang om tot een volledige, ontvankelijke aanvraag te komen die binnen een zo snel mogelijke tijd kan worden verleend.

watervergunning

De Waterwet stelt eisen aan activiteiten in het watersysteem. Voor veel activiteiten kun je volstaan met het indienen van een melding en het volgen van algemene regels uit de keur van het Waterschap.

Er zijn ook activiteiten waarvoor een melding niet voldoende is, maar een vergunning moet worden aangevraagd zoals directe lozing van afvalwater op het oppervlaktewater of een grondwateronttrekking. DKC regelt een watervergunning deskundig en snel.

onderzoeken

Bij diverse ontwikkelingen maar ook vergunningstrajecten ontstaan adviesvraagstukken. Dit kan uiteenlopen van een volledig MER-traject met bijbehorende onderzoeken in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling tot een bodemonderzoek bij een bedrijfsovername. DKC geeft in diverse procedures sturing en leiding aan de adviseurs. Door deze werkwijze kunnen wij je belangen als klant het beste vertegenwoordigen. We hebben een professionele kijk op de adviesvraag, maar ook een kritische blik op de resultaten van het onderzoek.