Meldplicht energiebesparende maatregelen

Per 1 juli 2019 geldt een meldplicht voor bedrijven voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Bedrijven moeten aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij binnen hun bedrijf hebben getroffen. Deze meldplicht, ook wel een informatieplicht genoemd, wordt opgenomen in artikel 2.15 Activiteitenbesluit

Photo by Thomas Kelley on Unsplash

Als een bedrijf op 1 januari 2019 nog niet was opgericht, moet dat bedrijf voor de eerste keer uiterlijk een jaar na de oprichting van het bedrijf rapporteren over energiebesparende maatregelen.

Als een bedrijf onderdeel uitmaakt van een onderneming die geen kleine of middelgrote onderneming is, zoals bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Richtlijn energie-efficiëntie, dan moet dat bedrijf voor de eerste keer uiterlijk op 5 december 2019 rapporteren over energiebesparende maatregelen. In de rapportage kan gebruik worden gemaakt van de energie-audit voor het concern waarvan het bedrijf onderdeel uitmaakt.W

Wat te melden

De besparingen uit de EML (Erkende maatregelenlijst ofwel Overzicht erkende maatregelen energiebesparing, artikel 10, Activiteitenregeling) voor de bedrijfstak zijn leidend. Een afwijking daarvan moet worden uitgelegd. Het nemen van alternatieve maatregelen bij voldoende motivering van het energiebesparende effect blijft mogelijk. Een combinatie van EML maatregelen en alternatieve mogelijkheden mag dus ook gemeld worden.

Als er voor het bedrijf geen EML is of niet bruikbaar is dienen alle energiebesparende maatregelen genomen te worden die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen of hiermee voldaan wordt aan de energiebesparingsplicht.

Niet-naleving meldplicht

Als een bedrijf geen rapportage of een onjuiste rapportage indient, dan voldoet het bedrijf niet aan de meldplicht en kan handhavend worden opgetreden (boete vanaf € 1.000,-).

Inwerkingtreding

De wijziging van het Activiteitenbesluit treedt op 1 juli 2019 in werking. Dit is meteen de datum waarop bedrijven uiterlijk voor de eerste keer moeten rapporteren over energiebesparende maatregelen. De melding dient dus voor 1 juli 2019 plaats te vinden.Bedrijven moeten zich de eerste keer in de periode januari-juni 2019melden. Op 1 juli 2019 is een bedrijf anders in overtreding van de informatieplicht. 

NB. Dit zijn verkorte teksten. Voor exacte voorwaarden raadpleegt u Pegasus Legal Register of de wet.