Tijdrovend en ingewikkeld?

Omgevingsmanagement

De afgelopen jaren heeft DKC veel expertise opgebouwd op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling. Gebiedsontwikkeling is vandaag de dag een complexe aangelegenheid, niet in het minst door de veelheid aan regels, maar in het bijzonder door de vele belanghebbenden in een dergelijk proces. Wij verplaatsen ons in zowel de opdrachtgever als de stakeholders waarbij het uiteindelijke doel van de opdrachtgever altijd voor ogen gehouden wordt. Wij staan voor duurzame ontwikkelingen, niet alleen op het gebied van milieu, maar ook op het sociale vlak.

Voor de diverse deelaspecten die onderdeel uitmaken van gebiedsontwikkeling heeft DKC een uitgebreid netwerk van collega’s opgebouwd die een onuitputtelijke bron vormen om te komen tot de juiste afwegingen in het planproces. Dit kan variëren van stedenbouwkundigen en marktonderzoekers tot constructeurs.

Ruimtelijke ontwikkeling bestaat in de optiek van DKC uit een totaalpakket. Wij helpen bij het realiseren van jouw plannen: van eerste initiatief tot de realisatie. Hiervoor bieden we diverse diensten aan die complementair aan elkaar zijn. Wij verzorgen dus niet alleen het wijzigingen van het bestemmingsplan voor je project, maar ook de daarbij benodigde onderzoeken, omgevingsvergunning en watervergunning. 

Omgevingsvergunning

Als we het bestemmingsplan voor je kunnen regelen kan dat natuurlijk ook voor de diverse onderdelen van de omgevingsverguning. Het is een logisch vervolg op het verkrijgen van de bestemming. Je wilt immers je plannen realiseren. Een omgevingsvergunning is een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk en/of een vergunning voor bedrijfsactiviteiten die mogelijke hinder voor mens en milieu zullen veroorzaken (milieuvergunning). In de meeste gevallen dient de aanvraag voor zowel het milieu als bouwgedeelte gelijktijdig ingediend te worden. Vooroverleg met alle betrokken partijen is daarbij van essentieel belang om tot een volledige, ontvankelijke aanvraag te komen die binnen een zo snel mogelijke tijd kan worden verleend.

Watervergunning

De Waterwet stelt eisen aan activiteiten in het watersysteem. Voor veel activiteiten kun je volstaan met het indienen van een melding en het volgen van algemene regels uit de keur van het Waterschap. Er zijn ook activiteiten waarvoor een melding niet voldoende is, maar een vergunning moet worden aangevraagd zoals directe lozing van afvalwater op het oppervlaktewater of een grondwateronttrekking. DKC regelt een watervergunning deskundig en snel.

Onderzoeken

Bij diverse ontwikkelingen maar ook vergunningstrajecten ontstaan adviesvraagstukken. Dit kan uiteenlopen van een volledig MER-traject met bijbehorende onderzoeken in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling tot een bodemonderzoek bij een bedrijfsovername. DKC geeft in diverse procedures sturing en leiding aan de adviseurs. Door deze werkwijze kunnen wij je belangen als klant het beste vertegenwoordigen; een professionele kijk op de adviesvraag en kritische blik op de resultaten van het onderzoek.