De basisverplichtingen van de Arbowet

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) stelt een aantal zogenoemde doelvoorschriften, waardoor werkgevers en werknemers meer mogelijkheden hebben om zelf te bepalen hoe ze deze normen bereiken. Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De Arbowet is een kaderwet die de basis vormt van de Arbowetgeving. Dat betekent dat er geen concrete regels in staan. De regels zijn verder uitgewerkt in het Arbobesluit, de Arboregeling en de Branche- of bedrijfseigen Arbocatalogus.

De werkgever dient er voor te zorgen dat de gezondheid en veiligheid van werknemers wordt beschermd met betrekking tot alle werkgerelateerde activiteiten, en daartoe moet een beleid gericht op het bereiken van de best mogelijke arbeidsomstandigheden opgesteld zijn, waarbij rekening wordt gehouden met de beste praktijken en het advies professionele (Arbo) diensten

Ook voor de werknemer zijn verantwoordelijkheden opgenomen in de Arbowet. Werknemers zijn verplicht om de uiterste zorg met hun eigen veiligheid en gezondheid en die van andere personen te betrachten, in verhouding tot wat ze doen of niet doen op de werkplek, in overeenstemming met hun opleiding en de instructies gegeven door de werkgever.

Wat zijn de basisverplichtingen van uw bedrijf op grond van de Arbowet?

  • Het bedrijf dient een Arbeidsomstandighedenbeleid op te stellen waarin de belangrijkste aspecten van gezondheid en veiligheid aan bod komen (Arbowet, artikel 3).
  • Het bedrijf dient er zorg voor te dragen dat werkzaamheden en de arbeidsplaats kunnen worden aangepast voor een zieke of gehandicapte werknemer (Arbowet, artikel 4).
  • Het bedrijf dient een risico inventarisatie en evaluatie op te stellen waarin alle arbeid gerelateerde risico’s, inclusief monotoon en tempogebonden arbeid, risico’s tijdens arbeid door derden, zijn opgenomen. Voor alle onaanvaardbare risico’s dienen verbetermaatregelen in een plan van aanpak te worden opgenomen. Dit dient vastgelegd te worden in een Arbo RI&E en bijbehorend plan van aanpak (Arbowet, artikel 5).
  • Het bedrijf dient aan alle medewerkers (inclusief derden) doelmatige voorlichting en onderricht gegeven te worden over de arbeid gerelateerde risico’s en bijhorende preventiemaatregelen (Arbowet, artikel 8 en 10).
  • Het bedrijf dient arbeidsongevallen te melden en registreren (Arbowet, artikel 9).
  • Het bedrijf dient controles uit te voeren om te controleren of medewerkers veilig werken op de arbeidsplaats (Arbowet, artikel 11).
  • Het bedrijf dient een preventiemedewerker schriftelijk aan te stellen, dit met instemming van Ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) (Arbowet, artikel 13).
  • Het bedrijf dient tenminste te beschikken over een basiscontract bij welke taken de werkgever zich in ieder geval moet laten ondersteunen door een arbodienstverlener of bedrijfsarts (Arbowet, artikel 14).
  • Het bedrijf dient werknemers niet alleen in de gelegenheid te stellen, maar dienen ook aan te moedigen om deel te nemen aan een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (Arbowet, artikel 18).